logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 29  ,,Fantazja”
15-748 Białystok ul. Wł. Broniewskiego 25

            tel/fax 85-651-01-06
REGON 200406150, NIP 5423189906

                                                                                              Załącznik
                                                                                              do Zarządzenia Nr 4/2014
                                                                                              Dyrektora Przedszkola                                                                                                                                          Samorządowego Nr 29 ,,Fantazja” w Białymstoku
                                                                                              z dnia 3 marca 2014r.

 

 

Zasady rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 29 ,,Fantazja”
w Białymstoku na rok szkolny 2014/2015

 

 

1.      Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2009-2011 i dzieci z rocznika 2008 urodzone w okresie: 1 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2008 r., zamieszkałe na terenie Białegostoku.

 

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka urodzonego w 2012 roku mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 

Rodzice/opiekunowie prawni zamieszkali poza obszarem miasta Białystok mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, a gmina na terenie której zamieszkują, wyrazi zgodę na ponoszenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Białystok. W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem miasta Białystok większej od liczby wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, a zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.

 

Dzieci sześcioletnie urodzone w okresie: 1 stycznia 2008 r. – 30 czerwca 2008 r.
z dniem 1 września 2014 r. podlegają obowiązkowi szkolnemu.

Dzieci sześcioletnie urodzone w okresie: 1 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. mogą kontynuować edukację przedszkolną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych lub rozpocząć edukację w klasie pierwszej, zgodnie
z decyzją rodziców.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w roku 2009) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku nie przyjęcia dziecka pięcioletniego lub sześcioletniego urodzonego
w okresie 1 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzicom dziecka zostanie wskazane miejsce realizacji przygotowania przedszkolnego dziecka.

 

2.      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie o systemie oświaty oraz terminy i kryteria ustalone przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych
w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.

 

 

 

3.      Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 44

podpisanie umowy - w terminie wskazanym przez dyrektora przedszkola/szkoły

od 04.03 do 10.03
w godzinach pracy przedszkola

   ------------------------

 

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Uruchomienie w systemie informatycznym oferty przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz możliwości wypełniania wniosku w systemie

 

 

 

od 11.03 do 31.03

w godzinach
7:30 – 16:00

 

 

 

od 10.06 do 16.06

w godzinach pracy przedszkola

Składanie wniosku o przyjęcie wraz
z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

 

16.04 do godz. 15.00

 

 

 

 24.06 do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane 

od 17.04 do 25.04
 w godzinach pracy przedszkola/szkoły

 

 

od 25.06 do 27.06
 w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

podpisanie umowy - w terminie wskazanym przez dyrektora przedszkola

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte

28.04 do godz. 15.00  

 

 

30.06 do godz. 15.00

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie, do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

4.      Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie od 04.03.2014 r. do 10.03.2014 r. Rodzice/opiekunowie prawni muszą pamiętać o podpisaniu umowy na kolejny rok szkolny w przedszkolu, w wyznaczonym terminie. Nie podpisanie umowy we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją. 

 

5.      Dzieci zmieniające przedszkole.      
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzic jest obowiązany wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole. Po podpisaniu wniosku składa go w innym przedszkolu/szkole, wskazanym przez siebie jako placówka pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać,
że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie jest dla niego zarezerwowane.

 

6.      Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się
na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

7.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

8.      Kandydaci zamieszkali na obszarze miasta Białystok zapisywani do przedszkola po raz pierwszy lub zmieniający przedszkole.

 

1)      Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
Rodzice/ opiekunowie prawni zapisując dziecko do przedszkola wypełniają
w formie elektronicznej na stronie: www.bialystok.formico.pl  Wniosek o przyjęcie do przedszkola.  Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić go odręcznie – wnioski będą do pobrania w każdym przedszkolu od 11 marca 2014 r.

·       Rodzice/ opiekunowie prawni wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych w preferowanej przez siebie kolejności, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

·       Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

·       Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie złożenie w terminie do 31 marca 2014 r. w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku
o przyjęcie do przedszkola spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.    

·       Złożenie większej liczby wniosków spowoduje zapisanie wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jej akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowane. 

·       Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

·       Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

·       Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicowi/opiekunowi prawnemu potwierdzenia przyjęcia wniosku.

 

2)      Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe (lit. a - g) Mają one jednakową wartość - każde po 50 punktów.

 

a)     wielodzietność rodziny kandydata

·        definicja kryterium:       
wielodzietność rodziny - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci

·        dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

·        forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

oświadczenie - składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b)     niepełnosprawność kandydata

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

·        dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

·        forma dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e:

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

f)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

·       definicja kryterium:

samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem           

·       dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

-       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

-       oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

·       forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu - składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata

g)     objęcie kandydata pieczą zastępczą

·       dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

·       forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

3)      Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu
z Prezydentem Miasta, tzw. kryteria samorządowe, określone poniżej (lit. a) - f)).

a)        dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego

·     dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, odbywaniu  studiów w systemie dziennym lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej i potrzebie zapewnienia dziecku
w przedszkolu pobytu całodziennego

 

b)        kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Przedszkola Samorządowego Nr 36

·     definicja kryterium:

-       dziecko, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w PS Nr 14, jako przedszkola I wyboru

-       dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka,
u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego lub /i nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do PS Nr 36,  jako przedszkola I wyboru

·     dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

oświadczenie o stwierdzonej przez lekarza alergii pokarmowej

 

c)         dziecko, którego rodzeństwo* będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację w przedszkolu I wyboru

 

d)        co najmniej dwoje dzieci* z jednej rodziny zgłaszanych po raz pierwszy do przedszkola I wyboru

e)        dziecko  rodziny z dwojgiem dzieci*

f)  dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny*

·     dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów lit. c) – f): oświadczenia.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Kryterium

Liczba punktów

a)        dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego 

24

b)        kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola; dotyczą wyłącznie:

-     dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
z białoruskim językiem nauczania w PS Nr 14, jako przedszkola I wyboru

-   dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka,
u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego lub /i nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do PS Nr 36,  jako przedszkola I wyboru

12

c)      dziecko, którego rodzeństwo* będzie kontynuowało w roku szkolnym   

      2014/2015 edukację w przedszkolu / szkole podstawowej / zespole I wyboru

6

d)        co najmniej dwoje dzieci* z jednej rodziny zgłaszanych po raz pierwszy do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole I wyboru

3

e)        dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci*

2

f)   dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej     

      Rodziny*

1

 

*w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę młodszy wiek odpowiednio: rodzeństwa - dotyczy kryterium określonego pod lit. c) / najmłodszego dziecka w rodzinie - dotyczy kryteriów określonych pod lit.: d), e), f).

 

4)      Rozpatrywanie wniosków.

a)      Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

b)   W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

c)    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta tzw. kryteria samorządowe.

d)     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-       żądać od rodziców/ opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-       zwrócić się do Prezydenta Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych 
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8. 2) lit. a) i f).

e)     Prezydent Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych
w oświadczeniach:

-       korzysta z informacji, które zna z urzędu,

-       może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji
o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

-       może zlecić przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w celu zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka.

f)     Na żądanie Prezydenta Miasta instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji dotyczących okoliczności zawartych w oświadczeniach.

g)    W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

h)    Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

5)      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

6)      Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają
w wyznaczonym terminie pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

7)      Niedostarczenie pisemnego potwierdzenia woli zapisania dziecka
do przedszkola w ww. terminie oznacza rezygnację rodziców / opiekunów prawnych dziecka z zapewnionego miejsca w danym przedszkolu będzie skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola.

8)      Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisania
w wyznaczonym terminie.

9)      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

10)  Procedura odwoławcza.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

-      w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

-      w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

-      na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

9.      Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych powyżej. 

 

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów integracyjnych przyjmowane są przez dyrektora przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna, według zasad określonych powyżej.

10.   Przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

 

                                                                                              Anna Krzywosz- dyrektor

 

 

góra strony