Opłaty

Podstawa prawna

 • Uchwała nr l/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,
 • Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG,
 • Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Nr 8/2014 z dnia 09.05.2014r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej.

Zasady

 • Pięć godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu w godz. 7:30 – 12:30,
 • Każda godzina pobytu – powyżej bezpłatnych pięciu godzin – jest płatna 1 zł,
 • W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym, z dniem 1 stycznia 2017 r. nie jest pobierana opłata (za przedszkole),
 • Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia,
 • Opłaty za pobyt wnosimy do 10-go każdego miesiąca – na rachunek 24 1240 1154 1111 0010 3576 1519,
 • Opłaty za wyżywienie wpłacamy z góry za dany miesiąc do 15-go każdego miesiąca – na rachunek 59 1240 1154 1111 0010 3576 1665.
 • Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola,
 • Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki ustawowe,
 • “Od 1 stycznia 2020 r. w przedszkolu obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości 5,60 zł za trzy posiłki dzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek)”,
 • Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego. Ulga przysługuje od następnego miesiąca po dostarczeniu decyzji,
 • Do 50% ulgi uprawnia również przynależność do Białostockiej Karty Dużej Rodziny (dla rodzin wielodzietnych),
 • Jeśli dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, także przysługuje mu 50% zniżki za opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • Ulgi nie sumują się,
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie chyba, że nieobecność została zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność,
 • Zwrotu za wyżywienie dokonujemy po miesiącu, w którym wystąpił,
 • Każdego miesiąca rodzice otrzymują, przygotowane przez intendenta, dokładne wyliczenia, w jakiej wysokości wynosi opłata. Pisemne informacje odbierają w gabinecie intendenta,
 • Obecność dziecka jest rozliczana w systemie elektronicznym (STOPEREK),
 • Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku,
 • W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny należy niezwłocznie powiadomić o tym intendenta.