KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego Nr 29 „Fantazja”
w Białymstoku ul. Broniewskiego 29

 

Przy opracowywaniu koncepcji pracy naszej placówki przyświecało nam motto:

 

„Dziecku należy mówić,

że jest darem dla świata,

że wiele Umie, Może, Chce,

że wiele jeszcze nie umie,

ale może osiągnąć jeśli zechce”

 

O naszej placówce


       Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolnostojącym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, bardzo dobrze wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Przylegający do budynku ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują różne dzielnice miasta. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonuje 5grup.
Na dzień 1 września 2011 r. placówka zatrudnia 10 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi.

 

Wizja przedszkola

 

·         Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 

Misja przedszkola

 

·         Placówka tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

·         Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

·         Celem edukacji przedszkolnej w naszej placówce jest osiągnięcie stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Cele

·         Rozwijanie u dzieci umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.

 

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

 

  1. Metody podające (przyswajanie) : opowiadania, pogadanki, historyjki obrazkowe, wiersze, piosenki, praca z tekstem
  2. Metody problemowe (odkrywanie) : gry dydaktyczne, giełda pomysłów- „burza mózgów”, inscenizacje, zabawy badawcze
  3. Metody aktywizujące (przeżywanie) :
  4. Metody praktyczne (działanie) : ćwiczenia, gry dydaktyczne, Metoda nauczania matematyki wg koncepcji Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.

 

Działania podnoszące jakość pracy przedszkola

 

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

-         promowanie pozytywnych zachowań,

-         wspólne ustalanie zasad zachowania w grupie,

-         pochwała indywidualna,

-         pochwała przed całą grupą,

-         pochwała przed rodzicami,

-         oklaski,

-         emblematy,

-        drobne nagrody rzeczowe,

-         przydział funkcji.

 

Sposoby zachęcania rodziców do współpracy:

-         podziękowania w formie ustnej oraz pisemnej,

-         informacje zamieszczane w gazetce przedszkolnej „Fantazyjka”,

-         przyznawanie tytułu „Przyjaciel przedszkola”.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i koncowej

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca indywidualna, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

·        rozmowa indywidualna, konsultacje,

·        zebrania ogólne i grupowe,

·        grupowe tablice informacyjne,

·        zajęcia otwarte,

·        wspólne uroczystości, imprezy, festyny,

·        strona internetowa,

·        prezentacja dyplomów otrzymywanych za udział w konkursach.

 

Sposoby współpracy organizowanej w przedszkolu

 

Zasady współpracy z rodziną dziecka:

 

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 

Dodatkowe atuty naszego przedszkola

 

Uroczystości:

-         pasowanie na przedszkolaka,

-         mikołajki,

-         Choinka Noworoczna,

-         Dzień Babci i Dziadka,

-         Uroczyste powitania Wiosny,

-         Dzień Mamy i Taty,

-         Festyn Rodzinny,

-         Rodzinne Potyczki Sportowe;

 

Ponadto:

-         Inscenizacje teatralne w wykonaniu pracowników przedszkola,

-         Zajęcia otwarte z udziałem rodziców,

-         Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „W krainie Fantazji”,

-         Wewnątrzprzedszkolne konkursy plastyczne z udziałem dzieci oraz rodziców,

-         „Dni Otwarte” umożliwiające przyszłym przedszkolakom zapoznanie się ze środowiskiem przedszkolnym;

-         „Zajęcia adaptacyjne” dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola;

-         czynny udział w akcjach charytatywnych: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Drzewa”, „Ratujmy Kasztany”, „dzień Dobrych Uczynków”;

-         wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty ze szkołami podstawowymi;

-         uczestnictwo w konkursach plastycznych, recytatorskich, piosenki organizowanych na terenie miasta;

-         współpraca z Poradnią Psychologiczno  Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku;

-         audycje muzyczne w Operze i Filharmonii Podlaskiej;

-         spektakle w Białostockim Teatrze Lalek;

-         bezpłatne zajęcia dodatkowe: koło gry na flażoletach, logopedia, religia;

-         przedszkolna gazetka „Fantazyjka”;

-         strona internetowa przedszkola;

 

Płatne zajęcia dodatkowe:

-         rytmika,

-         gimnastyka korekcyjna,

-         język angielski,

-         tace,

-         fluoryzacja;

 

Zamierzenia do dalszej pracy

 

1.      W dalszym ciągu tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, aby podczas codziennych działań były one pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania.

2.       Dbać o to aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.

3.       Dbać o dobrą atmosferę panującą w placówce.

4.      Tworzyć Przedszkole otwarte na dziecko i jego potrzeby i możliwości. Dbać o to, aby przedszkolak stawał się najważniejszym ogniwem w strukturze placówki.

5.      Rozwijać świadomość potrzeby spójności działań domu rodzinnego i przedszkola.

6.      Dostarczać rodzicom wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz uwrażliwiać ich na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

7.       Systematycznie budować wzajemne zaufanie: rodzice – pracownicy przedszkola.

8.       Wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych.

9.      Współpracować ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, brać aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych i konkursach organizowanych na terenie miasta.

10.  Planować i realizować doskonalenie zawodowe pracowników zatrudnionych w placówce (zgodnie z wynikającymi potrzebami).

 

Podstawa prawna

 

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego Nr 29 „Fantazja” oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).

3.    Statut Przedszkola Samorządowego Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku

 

 

Koncepcję pracy przedszkola opracował zespół w składzie:

       Katarzyna Barszczewska

Edyta Białous

     Alicja Brulińska