REGULAMIN PRZEDSZKOLA

SAMORZĄDOWEGO NR 29 ,,FANTAZJA”
W BIAŁYMSTOKU

UL. BRONIEWSKIEGO 25

 

Podstawa prawna:

 

 

I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je
  z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 

 1. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

 

 1. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią (rodzeństwo) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola (w wyjątkowych sytuacjach).

 

 1. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

 

 1. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 

 1. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

 

 1. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

 

 

 1. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (dom, praca) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.

 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
  z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

10.       Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola
w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

 

11.       Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

 

12.       Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest do szatni
i przekazywane rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

 

13.       W przypadku pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego, osoba odbierająca dziecko zgłasza osobiści do nauczyciela danej grupy. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

 

II. Wyposażenie i ubiór dzieci

 

 1. Dzieci mogą przynosić do przedszkola ulubione zabawki, ale przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie zabawki, czy też jej zgubienie przez dziecko. Zabawki nie mogą być zbyt małe, ani duże, a także zagrażające bezpieczeństwu dzieci (np. ostre, uszkodzone, hałaśliwe).

 

 1. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola drobnych przedmiotów (koralików, guzików itp.) zagrażających ich bezpieczeństwu.

 

 1. Dzieci nie powinny mieć na sobie drogiej biżuterii, ani nie powinny przynosić jej do przedszkola. Przedszkole nie odpowiada za jej zniszczenie, zgubienie.

 

 1. Ubiór dzieci przyprowadzanych do przedszkola nie powinien zagrażać ich bezpieczeństwu; dzieci nie powinny mieć na sobie szelek, pasków zwłaszcza z metalowymi klamrami, klapek.

 

 1. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola własnych artykułów spożywczych.

 

 

III. Prawa rodziców

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną

4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,

5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.


IV. Obowiązki rodziców

1. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.

3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

4) przyprowadzania do przedszkola dzieci korzystających ze śniadania najpóźniej do godziny 8:30.

5) odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola,

6) natychmiastowego odbioru dziecka, przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.

V. Obowiązki dziecka

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) szanowania wytworów innych dzieci,

2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

3) przestrzegania zasad higieny osobistej.

 

 

 

 

Białystok, dn. 25.06.2007r.                           

 


 

 

                                                                                                           Załącznik 1

 

Upoważnienie

 

Upoważniam do odbierania mojego dziecka ……………………………………

                                                                                              /imię i nazwisko dziecka/

z przedszkola przez następujące osoby:

 

Lp.

Nazwisko i imię osoby upoważnionej

Stopień

pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

Nr telefonu, ew. adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                           …………………………….............

     /data/                                                                 czytelny podpis prawnego opiekuna dziecka