Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców i osób przez nich upoważnionych jest Przedszkole Samorządowe nr 29 “Fantazja” w Białymstoku, ul. Wł. Broniewskiego 25, 15- 748 Białystok, tel. 85 651 01 06.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim Pan Jarosław Pawluczuk. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem j.pawluczuk@spap.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przedszkole Samorządowe nr 29 “Fantazja” w Białymstoku, ul. Wł. Broniewskiego 25.
  3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz do celów archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
  4. Dane osobowe Pani/ Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  5. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji.
  6. Każdy opiekun prawny dziecka posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.